Πρόσκληση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΝΕΛΒΙ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ελληνικού Βιβλίου προσκαλεί τα μέλη του σωματείου στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.1 του καταστατικού, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 13η Απριλίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 μ.μ. στην Αθήνα και ειδικότερα στο βιβλιοπωλείο «ΙΑΝΟΣ» που βρίσκεται στην οδό Σταδίου αριθ. 24, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Εκλογή προεδρείου Γενικής Συνέλευσης.
2. Διοικητικός απολογισμός από 15.10.2014 έως 12.04.2015 και έγκριση αυτού.
3. Οικονομικός απολογισμός από 15.10.2014 έως 12.04.2015 και έγκριση αυτού.
4. Τροποποίηση και συμπλήρωση των κάτωθι άρθρων του καταστατικού:
      (i) Τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του καταστατικού, για να εναρμονισθεί με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ. 2 του Ν.1712/1987 περί εκσυγχρονισμού επαγγελματικών οργανώσεων, ως εξής: «Μέλη του Σωματείου μπορεί να εγγραφούν μόνο τα φυσικά πρόσωπα που αποδεδειγμένα η κύρια επαγγελματική τους δραστηριότητα είναι η έκδοση, ή/και η εμπορία ή/και η διανομή βιβλίων, καθώς και ο Πρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος και δύο μέλη του Δ.Σ. ανωνύμου εταιρίας, ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. συνεταιρισμού και μέχρι δύο από τους διαχειριστές εταίρους των ΕΠΕ, εφόσον οι ανωτέρω δεν ασχολούνται με άλλο επάγγελμα άσχετο με αυτό της παρούσης επαγγελματικής οργάνωσης και το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπούν έχει, ως κύρια επαγγελματική δραστηριότητα, την έκδοση ή/και την εμπορία ή/και τη διανομή βιβλίων».
      (ii) Τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 3 του καταστατικού, για να εναρμονισθεί με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 παρ. 1 του καταστατικού, ως εξής: «Κατ’ εξαίρεση, δύνανται να εγγραφούν ως μέλη στο Σωματείο, με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, η οποία θα λαμβάνεται με πλειοψηφία 4/5 των μελών του, πρόσωπα ή εκπρόσωπος επιχείρησης έκδοσης ή/και εμπορίας ή/και διανομής βιβλίων και εντύπων που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 του Ν.1712/1987, ακόμη και όταν δεν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου».
      (iii) Τροποποίηση του άρθρου 7 παρ. 4 του καταστατικού, για να εναρμονισθεί με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παρ. 1 του Ν.1712/1987 περί εκσυγχρονισμού επαγγελματικών οργανώσεων, ως εξής: «Η αίτηση για εγγραφή μέλους στο Σωματείο υποβάλλεται στο Δ.Σ., εισάγεται προς συζήτηση στην πρώτη συνεδρίαση αυτού και γίνεται δεκτή αν το υποψήφιο μέλος έχει τα προβλεπόμενα από παρόν προσόντα και προϋποθέσεις. Το Δ.Σ. του Σωματείου, εάν το υποψήφιο μέλος έχει τα προβλεπόμενα από το παρόν προσόντα και προϋποθέσεις, υποχρεούται να κάνει δεκτή την αίτηση του και να εγγράψει αυτό μέλος, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης. Αν η αίτηση απορριφθεί ή παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να προσφύγει στο αρμόδιο κατά τόπο Μονομελές Πρωτοδικείο μέσα σ’ ένα μήνα από την κοινοποίηση της απορριπτικής απόφασης ή από την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών».
      (iv) Πρόσθεση νέας παραγράφου με αριθμό 7 στο άρθρο 7 του καταστατικού, για να εναρμονισθεί το άρθρο αυτό με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παρ. 5 του Ν.1712/1987 περί εκσυγχρονισμού επαγγελματικών οργανώσεων, ως εξής: «Το μέλος, όταν συνταξιοδοτηθεί, διαγράφεται, εκτός αν ειδικός νόμος επιτρέπει την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας και μετά την συνταξιοδότησή του».
      (v) Τροποποίηση του άρθρου 10 παρ. 1 του καταστατικού, για να εναρμονισθεί με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παρ. 6 του Ν.1712/1987 περί εκσυγχρονισμού επαγγελματικών οργανώσεων, ως εξής: «Το Δ.Σ. αποφασίζει για την αποβολή μέλους του Σωματείου. Η περί αποβολής απόφαση του Δ.Σ. εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των μελών. Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γ.Σ. για την έγκριση ή μη της αποβολής. Τα αποτελέσματα της αποβολής επέρχονται από της εγκρίσεως από την Γενική Συνέλευση».
      (vi) Τροποποίηση του άρθρου 10 παρ. 2 του καταστατικού, για να εναρμονισθεί με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παρ. 5 του Ν.1712/1987 περί εκσυγχρονισμού επαγγελματικών οργανώσεων, ως εξής: «Με αιτιολογημένη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου αποβάλλεται κάθε μέλος που:
α) Έπαψε να έχει οιαδήποτε από τις προϋποθέσεις εγγραφής που προβλέπει το άρθρο 5 του παρόντος.
β) Συμπεριφέρεται αντίθετα προς τους σκοπούς του Σωματείου και τις αποφάσεις των Οργάνων του.
γ) Καθυστερεί για δύο συνεχή έτη την υποχρεωτική συνδρομή προς το Σωματείο.
δ) Απέχει αδικαιολόγητα από δύο συνεχείς Γενικές Συνελεύσεις.
ε) Έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για αδίκημα που προβλέπεται και τιμωρείται από τον Ν.1712/1987».
      (vii) Τροποποίηση του άρθρου 10 παρ. 4 του καταστατικού, για να εναρμονισθεί με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παρ. 7 του Ν.1712/1987 περί εκσυγχρονισμού επαγγελματικών οργανώσεων, ως εξής: «Σε περίπτωση αποβολής του, το μέλος δικαιούται να προσφύγει, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την επίδοση σ’ αυτό της περί αποβολής του απόφασης, στο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας
του Σωματείου το οποίο δικάζει κατά την διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας».
      (viii) Τροποποίηση του άρθρου 13 παρ. 2 του καταστατικού, για να εναρμονισθεί με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ. 3 του Ν.1712/1987 περί εκσυγχρονισμού επαγγελματικών οργανώσεων, ως εξής: «Έκτακτα, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται όταν κρίνει αυτήν αναγκαία το Δ.Σ. ή όταν το ζητήσουν, με γραπτή αίτηση τους, μέλη που αποτελούν το ένα πέμπτο (1/5) των ταμειακώς
τακτοποιημένων μελών, στην οποία (άνω αίτηση) περιέχονται και τα θέματα της συζήτησης. Αν η αίτηση αυτή των μελών δεν εισακουστεί, το Μονομελές Πρωτοδικείο, δικάζον κατά την διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας και ύστερα από αίτηση των μελών αυτών, μπορεί να τα εξουσιοδοτήσει να συγκαλέσουν την Γενική Συνέλευση. Η σχετική απόφαση ρυθμίζει και το θέμα της προεδρίας της Γενικής Συνέλευσης».
      (ix) Τροποποίηση του άρθρου 13 παρ. 4 του καταστατικού, για να εναρμονισθεί με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ. 4 του Ν.1712/1987 περί εκσυγχρονισμού επαγγελματικών οργανώσεων, ως εξής: «Για να ληφθεί απόφαση στη Γενική Συνέλευση απαιτείται η παρουσία του ενός δευτέρου (1/2) τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν δεν υπάρξει απαρτία κατά την πρώτη σύγκληση, συνέρχεται, χωρίς άλλη διατύπωση, επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας, κατά την οποία απαιτείται η παρουσία του ενός τετάρτου (1/4) τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν δεν υπάρξει απαρτία και κατά την δεύτερη σύγκληση, συνέρχεται, χωρίς άλλη διατύπωση, η Γενική Συνέλευση, την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας και με τα αυτά πάντοτε θέματα, κατά την οποία είναι αρκετός οποιοσδήποτε αριθμός οικονομικά τακτοποιημένων μελών».
      (x) Τροποποίηση του άρθρου 14 παρ. 2 του καταστατικού, για να εναρμονισθεί με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ. 8 του Ν.1712/1987 περί εκσυγχρονισμού επαγγελματικών οργανώσεων, ως εξής: «Για την τροποποίηση του καταστατικού, τη μεταβολή του σκοπού ή τη διάλυση του Σωματείου, απαιτείται απαρτία τουλάχιστον του ενός δευτέρου (1/2) των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών
και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) της απαρτίας αυτής».
      (xi) Τροποποίηση του άρθρου 14 παρ. 6 του καταστατικού, για να εναρμονισθεί με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ. 6 του Ν.1712/1987 περί εκσυγχρονισμού επαγγελματικών οργανώσεων, ως εξής: «Στην Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή, σε περίπτωση κωλύματός του, ο αναπληρωτής του. Πρώτο θέμα της Γενικής Συνέλευσης είναι η εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέα και Ψηφολέκτη της Συνέλευσης που γίνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Εάν, σε περίπτωση δύο επαναληπτικών ψηφοφοριών, δεν πραγματοποιηθεί απόλυτη πλειοψηφία, εκλέγεται ο σχετικά πλειοψηφήσας».
      (xii) Τροποποίηση του άρθρου 14 παρ. 9 του καταστατικού, προκειμένου: α) τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης να υπογράφονται και από τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης ήτοι και από το πρόσωπο που τα συνέταξε, β) να είναι σαφές σε ποιο από τα βιβλία που υποχρεούται να τηρεί το σωματείο πρέπει να καταχωρούνται τα ως άνω πρακτικά και γ) να υπογράφονται τα εν λόγω πρακτικά από τουλάχιστον ένα μέλος του σωματείου που έλαβε μέρος στην συγκεκριμένη Γενική Συνέλευση, ως εξής: «Για τις συζητήσεις στη Γενική Συνέλευση, τις ψηφοφορίες και γενικά τις
λαμβανόμενες αποφάσεις, τηρούνται, με φροντίδα του Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης, πρακτικά που καταχωρούνται στο Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων της Γενικής Συνελεύσεως και υπογράφονται από τον Γραμματέα, τον Πρόεδρο και τον Ψηφολέκτη της Γενικής Συνέλευσης καθώς και από τουλάχιστον ένα (1) από τα Μέλη που έλαβαν μέρος στην Γενική Συνέλευση. Τα πρακτικά αποτελούν απόδειξη των διαλαμβανομένων και φυλάσσονται στο αρχείο του Σωματείου».
      (xiii) Τροποποίηση του άρθρου 15 παρ. 6 του καταστατικού, προκειμένου να υπάρχει κώλυμα εκλογής των μελών του σωματείου, ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού, για περισσότερες από τρεις (3) συνεχόμενες θητείες (και όχι για περισσότερες από τρεις θητείες γενικά, ως σήμερα προβλέπει το καταστατικό), καθώς και να μην υπάρχει κώλυμα κατάληψης για δεύτερη συνεχόμενη θητεία του αξιώματος του Προέδρου, Γενικού Γραμματέα, Αντιπροέδρου και Ταμία του σωματείου από το ίδιο πρόσωπο, ως εξής : «Ουδείς των μελών του Σωματείου δύναται να εκλεγεί μέλος του Δ.Σ. για περισσότερες από τρεις (3) συνεχόμενες θητείες, εκτός εάν δεν υφίσταται επαρκής αριθμός υποψηφίων συμβούλων ή εάν αποφασίσει διαφορετικά η Γ.Σ. του Σωματείου, με αυξημένη πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών. Ουδείς των εκλεγέντων δύναται να καταλάβει τα αξιώματα του Προέδρου, Γενικού Γραμματέα, Αντιπροέδρου και Ταμία για τρίτη συνεχόμενη θητεία, εκτός εάν αποφασίσει περί τούτου η Γ.Σ. με την ανωτέρω αυξημένη πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) ότι μπορεί να καταλάβει εκ νέου το αξίωμα αυτό».
      (xiv) Τροποποίηση του άρθρου 16 παρ. 5 του καταστατικού, για να εναρμονισθεί με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παρ. 4 του Ν.1712/1987 περί εκσυγχρονισμού επαγγελματικών οργανώσεων, ως εξής: «Όταν ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. μειωθεί, για οποιοδήποτε λόγο, το Δ.Σ. συμπληρώνεται από τα αναπληρωματικά μέλη, κατά τη σειρά της εκλογής τους, χωρίς όμως αυτά να υπερβούν τον αριθμό των τακτικών μελών. Αν ο κατάλογος των αναπληρωματικών μελών εξαντληθεί ή δεν είναι δυνατή η συμπλήρωση απαρτίας του Δ.Σ. χωρίς ο αριθμός των αναπληρωματικών μελών να υπερβεί τον αριθμό των τακτικών μελών, συνέρχεται η Γενική Συνέλευση μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, με πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. ή του αναπληρωτή του, που γίνεται πέντε τουλάχιστον ημέρες
πριν από τη σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης και με θέμα την εκλογή Δ.Σ.».
      (xv) Τροποποίηση του άρθρου 29 παρ. 1 του καταστατικού, για να εναρμονισθεί με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ. 8 του Ν.1712/1987 περί εκσυγχρονισμού επαγγελματικών οργανώσεων, ως εξής: «Το Σωματείο διαλύεται:
α) Όταν ο αριθμός των μελών του μειωθεί κάτω από δέκα (10).
β) Κατόπιν δικαστικής απόφασης, όπως ορίζει ο νόμος.
γ) Ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που συνέρχεται ειδικά προς το σκοπό αυτό, κατά την οποία απαιτείται απαρτία του ημίσεως τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων της απαρτίας αυτής σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 8 του Νόμου 1712/1987».
5. Ενημερώσεις – Διάφορα θέματα.
Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία την 13.04.2015, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 20 Απριλίου 2015 ημέρα Δευτέρα, την ίδια ως άνω ώρα και στον ίδιο ως άνω τόπο.
Σε περίπτωση που και πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία την 20.04.2015, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει άνευ ετέρου στις 27 Απριλίου 2015 ημέρα Δευτέρα, την ίδια ως άνω ώρα και στον ίδιο ως άνω τόπο. Στη Γενική Συνέλευση μπορούν να συμμετάσχουν μόνο τα οικονομικά τακτοποιημένα (ήτοι ταμειακώς ενήμερα) μέλη του σωματείου.
Αθήνα, 6 Απριλίου 2015

 

Ιωάννης Κωνστανταρόπουλος
Πρόεδρος (Εκδόσεις Μίνωας)

Ελένη Πατάκη
Αντιπρόεδρος (Εκδόσεις Πατάκη)

Κωνσταντίνος Γκοβόστης
Γενικός Γραμματέας (Εκδόσεις Γκοβόστη)

Αργύρης Καστανιώτης
Ταμίας (Εκδόσεις Καστανιώτη)

Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος
Αναπληρ. Γενικός Γραμματέας (Εκδόσεις Διόπτρα)