Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Προκήρυξης 1/2018 Στελέχωσης Ομάδας Έργου

 

«Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον κλάδο Βιβλίου», κωδ. ΟΠΣ (MIS) 5003014

 

Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ | ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ | ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2014-2020»

Συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο & Εθνικούς Πόρους

 

Η Ένωση Ελληνικού Βιβλίου (ΕΝ.ΕΛ.ΒΙ.) ανακοινώνει

 

τα οριστικά αποτελέσματα της Πρόσκλησης 1/2018 Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Στελέχωση της Ομάδας Υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων στον κλάδο Βιβλίου» και κωδ. ΟΠΣ (MIS) 5003014.

 

 

Σχετικό Έγγραφο