Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Υπεύθυνου Οικονομικής Διαχείρισης

«Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον κλάδο Βιβλίου», κωδ. ΟΠΣ (MIS) 5003014
Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ | ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ | ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2014-2020»
Συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο & Εθνικούς Πόρους


Συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο & Εθνικούς Πόρους Η Ένωση Ελληνικού Βιβλίου (ΕΝ.ΕΛ.ΒΙ.) προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους/ες να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για συνεργασία με την ΕΝ.ΕΛ.ΒΙ. για την πλήρωση της θέσης του Υπεύθυνοι Οικονομικής Διαχείρισης πράξης με τίτλο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων στον κλάδο Βιβλίου» με κωδ. ΟΠΣ (MIS) 5003014.

Η πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα | Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και η συγχρηματοδότηση προέρχεται αποκλειστικά από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ελλάδα – Άξονας Προτεραιότητας 02 και 02Σ «02 – Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 18 Ιουνίου 2019